Ochrona środowiska

Opracowywanie dokumentacji dla uzyskania pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwanie odpadów, na emitowanie hałasu do środowiska, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi itp.;

Sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących na nie oddziaływać.

Wykonywanie przeglądów ekologicznych istniejących instalacji i obiektów;

Kompleksowa ocena stanu środowiska gruntowo - wodnego wraz z pracami terenowymi i laboratoryjnymi (przydatna głownie dla obiektów magazynowania i obrotu substancjami ropopochodnymi);

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu;

Pełna obsługa w zakresie prowadzenia w zastępstwie podmiotu ewidencji:

Zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza;

Poboru wód i odprowadzania ścieków;

Opakowań;

Przygotowywanie sprawozdań i obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych.

Powrót

Akredytacje:

Zakres akredytacji Certyfikat PCA

Nasi partnerzy: